Phần Hương Cốc Chuyển Sinh

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#1
GIỚI THIỆU VỀ PHẦN HƯƠNG CỐC CHUYỂN SINH

Tiên

Bảng kĩ năng Tạo Hoá


tạo hóa 1.png


Nguyên Linh II :
1.1.pngTỉnh Thần Quyết II :
1.2.png
Hoả Diễm Văn Chương II :
1.3.png
Thiên Toả Tù Oán II:
1.4.png
Huyền Dương Hoả Điển II:
1.5.png
 

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#2
Bảng kĩ năng Thần Thông

thần thông.pngĐại Uyên Nghiệp Hải <Huyền> :
2,2.png
Nam Vu Thiên Hoả <Huyền> :
2.1.png
Bát Hung Huyền Hoả <Huyền> :
2.3.png
Phần Hương Ngọc Sách <Huyền> :
2.4.png
 

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#3
Ma

Bảng kĩ năng Tạo Hoá

tạo hóa 1.pngPhong Mạch II :
1.1.png
U Viêm Chú II :
1.2.pngHoả Liệp Hộ Chủ II :
1.3.png

Viêm Binh Chích Hồn II :
1.4.png

Sí Viêm Thiên Lí II :
1.5.png
 

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#4
Bảng kĩ năng Thần Thông

thần thông.pngNam Vu Thiên Hoả <Sát> :
2.1.png
Đại Uyên Nghiệp Hải <Sát> :
2.2.png
Bát Hung Huyền Hoả <Sát> :
2.3.png
Phần Hương Ngọc Sách <Sát> :
2.4.png
 

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#5
Phật

Bảng kĩ năng Tạo Hoá

tạo hóa.pngNghiệp Hoả Sát II:
1.1.png

Bá Tà Chướng II * Trận Pháp :
1.2.png
Thiên Tông Tâm Pháp II :
1.3.png
Niết Bàn Trùng Sinh II :
1.4.png

Chúc Dung Chân Điển II *Trận Pháp :
1.5.png
 

administrator

Administrator
Thành viên BQT
#6
Bảng kĩ năng Thần Thông

thần thông.pngNam Vu Thiên Hoả <Thiền> :
2.1.png

Đại Uyên Nghiệp Hải <Thiền> :
2.2.png

Bát Hung Huyền Hoả <Thiền> :
2.3.png

Phần Hương Ngọc Sách <Thiền> :
2.4.png
 
Top