Tọa độ bí lục chế tạo.

ashushu

New member
#1
Lưu Ba (Bí lục cấp 4)

Nhện Độc Cuồng Bạo (cn8) [-247, 350]
Hộ Bảo Độc Thù (Tất cả các cn) [-270, 433]
Đệ Nhất Độc Thù (cn8) [-137, 380]
Hải Tặc cuồng bạo (cn3) [-98, -306]
Hộ Bảo Hải Tặc (cn5) [-153, -403]
Đệ Nhất Hải Tặc (cn7) [153, -361]

Tử Trạch (Bí lục cấp 5)

Cự Ngạc Cuồng Bạo (cn2) [116, -307]
Hộ Bảo Cự Ngạc (cn5); [178, 77]
Đệ Nhất Cự Ngạc (cn8); [-22, -137]
Độc Nghị Cuồng Bạo (cn15); [-229, -208]
Hộ Bảo Độc Nghị (cn6); [367, -285]
Đệ Nhất Độc Nghị (cn9); [307, -297]
Ngư Nhân Cuồng Bạo (cn4); [310, 214]
Hộ Bảo Ngư Nhân (cn7); [333, 272]
Đệ Nhất Ngư Nhân (cn10); [197, 199]

Man Hoang (Bí lục cấp 6)

Cự Tích Cuồng Bạo
(cn2); [35, 29]
Đệ Nhất Cự Tích (cn4); [92, -31], (cn5); [86, 248]
Cuồng Bạo Cự Nhân (cn6); [-296 -442], (cn7); [-298, -381]
Đệ Nhất Cự Nhân (cn9); [-279, -161], (cn10); [-274, -247]
Yêu Xà Cuồng Bạo (cn11); [-380, 330], (cn12) [-249, 222]

Phần Hương (Bí lục cấp 7)

Vu Tộc Chiến Sĩ Cuồng Bạo (cn2); [-434, 76]
Hộ Bảo Vu Tộc Chiến Sĩ (cn3); [242, 18]
Đệ Nhất Vu Tộc Chiến Sĩ (cn4); [-293, -35]
Phần Hương Ngư Nhân Cuồng Bạo (cn5); [288, 397]
Hộ Bảo Phần Hương Ngư Nhân (cn6); [241, 323]
Đệ Nhất Phần Hương Ngư Nhân (cn7); [361, 391]
Hấp Huyết Yêu Nhân Cuồng Bạo (cn8); [-277, -355]
Hộ Bảo Hấp Huyết Yêu Nhân (cn9); [-222, -390]
Vô Địch Hấp Huyết Yêu Nhân (cn10); [-181 -388]

Nam Cương (Bí lục cấp 8)

Cự Nhân Tộc cuồng bạo (cn10]; [-188 75]
Hộ Bảo Cự Nhân Tộc (cn9); [-45 182]
Đệ Nhất Cự Nhân Tộc (r8); [-218 32]
Hộ Bảo Thôn Thiên Hùng Thú (cn6); [137 -374]
Đệ Nhất Thôn Thiên Hùng Thú (cn5); [62 -337], [52 -392]
Cửu U Minh Sứ Cuồng Bạo (cn4); [-206 -270]
Hộ Bảo Cửu U Minh Sứ (cn3); [-409 -208]
Đệ Nhất Cửu U Minh Sứ (cn2); [-359 -338]

Côn Luân (Bí lục cấp 9)

Tuyết Vực Bá Vương Cuồng Bạo (cn5); [-203 -96]
Hộ Bảo Tuyết Vực Bá Vương (cn6); [-272 -126]
Đệ Nhất Tuyết Vực Bá Vương (cn7); [-270 12]
Thiên Trì Tiên Tinh Cuồng Bạo (cn8); [-85 -126]
Hộ Bảo Thiên Tri Tiên Tinh (cn9); [49 -167]
Đệ Nhất Thiên Trì Tiên Tinh (cn10); [117 -219]
 
Top